جهت همکاری با مدرسه ی تابستانی کسب و کار دانشگاه صنعتی شریف فرم کوتاه زیر را پر کنید. پس از بررسی اطلاعات از طرف مدرسه تابستانی کسب و کار برای مصاحبه با شما تماس گرفته خواهد شد. تکمیل فرم همکاری