خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی:

خلاقیت یعنی دیدن به نوعی متفاوت. خلاقیت یعنی گذشتن از موانع ذهنی، رهایی از عادت‌های محدود کننده. خلاقیت یعنی وصل کردن دوشاخه به پریز خورشید. در این دوره برآنیم تا با استفاده از بازی‌ها و تکنیک‌های افزایش خلاقیت، چهار‌چوب‌های ذهنی دانش‌آموزان را شکسته و ایده‌پردازی آنها را تقویت کنیم تا بتوانند مسائل را با روش‌های خلاقانه و به شیوه‌ی خود حل نمایند. خلاقیت پایه‌ی نو‌آوری و نو‌آوری خود سنگ بنای کارآفرینی است. در این میان حضور خانواده درکنار معلمین و مربیان به منظور ایجاد روحیه‌ی خلاق و نوآور، آموزش نگاه جستجوگرانه و گام نهادن در مسیرهای ناشناخته‌، ضروری به نظر می‌رسد.