امکان تشکیل فعالیت کارآفرینانه ی نوپا

در این مرحله، مهم ترین سوال این است که چه چیزهایی تشکیل شرکت جدید را ممکن می سازد؟ عوامل متعددي مانند دولت، زمينه، بازاريابي، الگوهاي نقش و منابع مالي در خلق فعاليت جديد سهم دارند.

دولت: دولت وظیفه دارد با تدارك زير‌ساختها در كمك و پشتيباني از فعاليت كارآفرينانة نو پا مشارکت کند.

زمینه: كارآفرين بايد زمينة لازم را برای ایجاد فعالیت خود داشته باشد. تحصيلات رسمي و نيز تجربة قبلي باعث مي‌شود مهارتهاي لازم براي تشكيل و مديريت فعالیت، فراهم شود.

بازاریابی: در تشكيل شركت جديد، بازاريابي نيز نقش حساسي دارد. باید به دقت بررسی شود که فعالیت، بازاری با گنجایش کافی دارد یا خیر. علاوه بر این، کارآفرین باید سطحي از مهارت های بازاريابي را براي رسيدن به بهترين ترکیب محصول، قيمت، توزيع و ارتقاء و تبليغ داشته باشد.

الگوي نقش: يكي از تأثيرگذارترين عواملي است که تشكيل شركت را ممکن مي‌سازد. ديدن موفقيت فردي ديگر، کمک مي‌کند افراد، خودشان را در فعاليتي مشـابه قرار دهند وحتي موفـق‌تر عمل کنند. يكي از رايج‌ترين پاسخهايي كه كارآفرينان راجع به انگيزة آغاز فعاليت جديدشان مطرح ميكنند اين است: اگر ديگري توانسته، من هم مي‌توانم.

گاهي كارآفرين فردي را بسيار قبول دارد و اين به‌معناي پذيرش عملي و احساسي توانايي‌ها و قابليت‌هاي او است. خيلي از اوقات بسياري از رفتارها كه حتي با پذيرش قطعي و عقلي در انسان به فعليت نمي‌انجامد، با پيروي از كسي كه دوستش داريم و قلباً به‌عنوان الگو پذيرفته‌ايم، ساده و عملي مي‌شود. تصوركردن اين الگوي نقش به كارآفرين قدرت حركت و جلورفتن مي‌دهد، حتي اگر اين تصور از واقعيت آن الگو فراتر باشد.

منابع مالی: منابع مالی باید در دسترس باشند. اگر چه فرد، بخش زیادی از هزینه ی مورد نیاز در راه اندازی کسب و کار را از پس انداز فردي، اعتبار، دوستان و وابستگان تامين مي‌کند، اغلب سرماية اولية اضافي نيز لازم است.

 منبع : “کارآفرینی ، یک جرعه از بینهایت”، سید علیرضا فیض بخش