مانا طاهری

-از بنیان‌گذاران Idea Nomads 

-دانش‌آموخته‌ی دانشکده‌ی تفکر طراحی پتسدام آلمان

-کارشناسی ارشد رشته اقتصاد و مدیریت هومبولدت آلمان