مهارتهای ارتباطی، مذاکره و سخنرانی

هر اعتقادی که داشته باشید، هر نظریه‌ای که ابداع کنید، هر کشفی، هر اختراعی، و یا هر ایده‌ای که داشته باشید تا زمانی که مهارت‌های ارتباطی قوی نداشته باشید، و تا زمانی که فنون سخنوری را نیاموخته و تمرین نکرده باشید، قادر به ارائه‌ی نظر و کارتان به شکل مناسب، برای دیگران نخواهید بود و قابلیت متقاعدسازی دیگران را نخواهید داشت. در مدرسه‌ی تابستانی کسب و کار، مهارت‌های ارتباطی در محضر بهترین اساتید کشور ارتقاء داده می‌شود و در مسابقات سخنرانی به چالش کشیده می‌شود.