نقش ها و وظايف در تیم

نقش‌ها و وظايفي که در ساخت تيم مطرح مي‌شوند شامل موارد زير است:

رهبر تيم

هر تيم نياز به يک رهبر دارد. اعضاي تيم از رهبر انتظاراتي دارند. مثلاً اينکه رفتار منصفانه ای با اعضا داشته، نسبت به آنها بي طرف باشد و نسبت به ايده هاي جديد با دید باز عمل کرده و حتي خود، زمينه را براي بروز ایده های جدید ايجاد کند. رهبر تیم بايد فرصت هاي چالش دار در اختيار افراد قرار دهد تا آنها بتوانند توانايي هاي فردي خود را توسعه دهند.

در تيم هاي کارآفرين، رهبر توسط خود اعضا انتخاب و معرفي مي شود. اما در سازمان های موجود که يك تيم جديد را براي هدف خاصي ايجاد مي کنند، معمولاً رهبر تيم توسط مديران سازمان انتخاب مي شود.

رهبر تيم علاوه بر نقش هاي یک مدير سنتي (برنامه ریزی، سازماندهی و…)، 4 نقش اصلي دارد که هر کدام از اين نقش ها براي موفقيت تيم حائز اهميت است:

نقش آغازگر، نقش الگو، نقش مذاکره کننده، و نقش مربي.

مثلاً آموزش هاي درون تيمي و برنامه ريزي براي آن، از جمله نقش هاي مهم مربي است که بايد به شکل نظم يافته و از طريق شناسايي توانايي ها و مهارت هاي افراد تيم از سوي رهبر انجام گيرد.

 ويژگي‌هاي رهبر مؤثر

به افراد تيم قدرت تصميم گيري مي دهد.

رهبري را به صورت چرخشي به تمام افراد تیم واگذار مي کند.

نقش افراد تيم را در يک مسير همساز و هماهنگ با هم قرار مي دهد.

در گوش دادن فعال، مهارت کافي دارد.

براي انجام وظايف و فعاليت ها از خود رغبت نشان مي دهد.

 اعضاي تيم

قلب هر تيم و موتور واقعي آن، اعضاي تيم هستند. يک مدير خوب مي تواند منابع را تامين کند و يک رهبر خوب مي تواند انگيزه کافي در کارکنان ايجاد کند. اما اين اعضاي تيم هستند که اکثر کارها را انجام مي دهند. در نتيجه، جمع آوري افراد مناسب و ماهر بسيار مهم است. در فعاليت کارآفرينانه نيز تيم کارآفرين، شامل هسته‌ی مرکزي اوليه است ولي در ادامه ی کار،  تيم هاي مختلفي تشکيل مي‌شود که هر کدام وظايف خاص خود را دارند.

انتظار مي رود افراد تيم، نقش ها و توانايي هاي خود را شناخته، با ساير اعضا همکاری موثر داشته، اهداف تيم را بالاتر از اهداف فردي در نظر گرفته و از تصميمات تيمي حمايت کنند.

 فرد تسهيل‌گر

نقش تسهيل گر را معمولاً رهبر تيم يا افرادي مانند روانشناس و مشاور سازمان يا پرسنل منابع انساني بر عهده می گیرند. بهينه کردن روابط بين فردي، خود شناسي افراد تيم، اعتماد به نفس، توانايي شناخت احساسات و درک خصوصيات اعضا به شکل متقابل، فن مذاکره، مهارت هاي ارتباطي، ريسک پذيري و انتقال برخي آموزش ها به تيم، مي تواند از جمله وظايف تسهيل گران باشد.

منبع: “کارآفرینی ، یک جرعه از بینهایت”، سید علیرضا فیض بخش