تيم سازي

يک تيم پويا و هم افزا، بر پایه ی وجود يک آرمان مشترک و جوّ اعتماد، ساخته می شود. استفاده از بازي هاي تيمي نیز در بسترسازي ساختتيم، نقش بسیار مهمی دارد.

آرمان مشترک

افرادي که مي خواهند يک تيم را تشکيل دهند، باید آرمان مشترکی داشته باشند. زیرا تا وقتی که هدف مشترکي وجود ندارد، فعاليت ها در جهت های متفاوتی شکل گرفته و حتی ممکن است يکديگر را خنثي کرده و هم افزايي منفي ایجاد کند. وجود یک آرمان مشترک به فعالیت ها و تلاش ها جهت داده و از هرز رفتن انرژی تیم جلوگیری می کند.

ايجاد اعتماد

ايجاد اعتماد در بین اعضای تیم، بسیار مهم بوده و شرط اصلي تيم سازي است. اگر چه اعضای تیم نقش مهمی در شکل گیری اعتماد دارند، در نهایت این رهبر تیم است که باید فضای اعتماد را بین افراد ایجاد کند.

استفاده از بازي‌ها

استفاده از بازي هاي تيمي و تيم سازي، هم در مراحل اوليه ی ساخت تيم و هم در ادامه فعاليت ها، بسیار موثر است. این بازی ها نقش مهمی در تمرین آرمان مشترک و ایجاد حس اعتماد بیشتر بین اعضای تیم دارند. در ابتدای تشکیل تیم، براي شناخت بیشتر افراد از هم، شكستن يخ ها، گرم شدن روابط بين افراد تيم و ايجاد اعتماد، مي توان از اين بازي ها بهره برد و در خلال کار تيمي، برای منظور هاي مختلفي از جمله ايجاد محيط كاري اثربخش، تشويق همكاري و حمايت بين افراد تيم، رسيدن به بهره‌وري بالا، کمک به رهبر تيم از طريق تفويض اختيار به اعضا، تحريک خلاقيت و نوآوري، افزايش مهارت هاي ارتباطي کلامي و غير کلامي تيم، کاهش استرس و شاد کردن محيط کاري، می توان از بازی ها استفاده کرد.

منبع : “کارآفرینی ، یک جرعه از بینهایت”، سید علیرضا فیض بخش