دکتر سید بابک علوی

دکتر سید بابک علوی

– عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

– دکتراي علوم تربيتي گرايش اثر بخشي كار تيمي، از دانشگاه نيوسات ولز استراليا

– کارشناسي ارشد مديريت آموزشي از دانشگاه تهران

– کارشناسي مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف