DSC02921

تیم سازی

یک تیم پویا و هم افزا، بر پایه ی وجود یک آرمان مشترک و جوّ اعتماد، ساخته می شود. استفاده از بازی های تیمی نیز در بسترسازی ساختتیم، نقش بسیار مهمی دارد.

آرمان مشترک

افرادی که می خواهند یک تیم را تشکیل دهند، باید آرمان مشترکی داشته باشند. زیرا تا وقتی که هدف مشترکی وجود ندارد، فعالیت ها در جهت های متفاوتی شکل گرفته و حتی ممکن است یکدیگر را خنثی کرده و هم افزایی منفی ایجاد کند. وجود یک آرمان مشترک به فعالیت ها و تلاش ها جهت داده و از هرز رفتن انرژی تیم جلوگیری می کند.

ایجاد اعتماد

ایجاد اعتماد در بین اعضای تیم، بسیار مهم بوده و شرط اصلی تیم سازی است. اگر چه اعضای تیم نقش مهمی در شکل گیری اعتماد دارند، در نهایت این رهبر تیم است که باید فضای اعتماد را بین افراد ایجاد کند.

استفاده از بازی‌ها

استفاده از بازی های تیمی و تیم سازی، هم در مراحل اولیه ی ساخت تیم و هم در ادامه فعالیت ها، بسیار موثر است. این بازی ها نقش مهمی در تمرین آرمان مشترک و ایجاد حس اعتماد بیشتر بین اعضای تیم دارند. در ابتدای تشکیل تیم، برای شناخت بیشتر افراد از هم، شکستن یخ ها، گرم شدن روابط بین افراد تیم و ایجاد اعتماد، می توان از این بازی ها بهره برد و در خلال کار تیمی، برای منظور های مختلفی از جمله ایجاد محیط کاری اثربخش، تشویق همکاری و حمایت بین افراد تیم، رسیدن به بهره‌وری بالا، کمک به رهبر تیم از طریق تفویض اختیار به اعضا، تحریک خلاقیت و نوآوری، افزایش مهارت های ارتباطی کلامی و غیر کلامی تیم، کاهش استرس و شاد کردن محیط کاری، می توان از بازی ها استفاده کرد.

منبع : “کارآفرینی ، یک جرعه از بینهایت”، سید علیرضا فیض بخش