ent20

نقش ها و وظایف در تیم

نقش‌ها و وظایفی که در ساخت تیم مطرح می‌شوند شامل موارد زیر است:

رهبر تیم

هر تیم نیاز به یک رهبر دارد. اعضای تیم از رهبر انتظاراتی دارند. مثلاً اینکه رفتار منصفانه ای با اعضا داشته، نسبت به آنها بی طرف باشد و نسبت به ایده های جدید با دید باز عمل کرده و حتی خود، زمینه را برای بروز ایده های جدید ایجاد کند. رهبر تیم باید فرصت های چالش دار در اختیار افراد قرار دهد تا آنها بتوانند توانایی های فردی خود را توسعه دهند.

در تیم های کارآفرین، رهبر توسط خود اعضا انتخاب و معرفی می شود. اما در سازمان های موجود که یک تیم جدید را برای هدف خاصی ایجاد می کنند، معمولاً رهبر تیم توسط مدیران سازمان انتخاب می شود.

رهبر تیم علاوه بر نقش های یک مدیر سنتی (برنامه ریزی، سازماندهی و…)، ۴ نقش اصلی دارد که هر کدام از این نقش ها برای موفقیت تیم حائز اهمیت است:

نقش آغازگر، نقش الگو، نقش مذاکره کننده، و نقش مربی.

مثلاً آموزش های درون تیمی و برنامه ریزی برای آن، از جمله نقش های مهم مربی است که باید به شکل نظم یافته و از طریق شناسایی توانایی ها و مهارت های افراد تیم از سوی رهبر انجام گیرد.

 ویژگی‌های رهبر مؤثر

به افراد تیم قدرت تصمیم گیری می دهد.

رهبری را به صورت چرخشی به تمام افراد تیم واگذار می کند.

نقش افراد تیم را در یک مسیر همساز و هماهنگ با هم قرار می دهد.

در گوش دادن فعال، مهارت کافی دارد.

برای انجام وظایف و فعالیت ها از خود رغبت نشان می دهد.

 اعضای تیم

قلب هر تیم و موتور واقعی آن، اعضای تیم هستند. یک مدیر خوب می تواند منابع را تامین کند و یک رهبر خوب می تواند انگیزه کافی در کارکنان ایجاد کند. اما این اعضای تیم هستند که اکثر کارها را انجام می دهند. در نتیجه، جمع آوری افراد مناسب و ماهر بسیار مهم است. در فعالیت کارآفرینانه نیز تیم کارآفرین، شامل هسته‌ی مرکزی اولیه است ولی در ادامه ی کار،  تیم های مختلفی تشکیل می‌شود که هر کدام وظایف خاص خود را دارند.

انتظار می رود افراد تیم، نقش ها و توانایی های خود را شناخته، با سایر اعضا همکاری موثر داشته، اهداف تیم را بالاتر از اهداف فردی در نظر گرفته و از تصمیمات تیمی حمایت کنند.

 فرد تسهیل‌گر

نقش تسهیل گر را معمولاً رهبر تیم یا افرادی مانند روانشناس و مشاور سازمان یا پرسنل منابع انسانی بر عهده می گیرند. بهینه کردن روابط بین فردی، خود شناسی افراد تیم، اعتماد به نفس، توانایی شناخت احساسات و درک خصوصیات اعضا به شکل متقابل، فن مذاکره، مهارت های ارتباطی، ریسک پذیری و انتقال برخی آموزش ها به تیم، می تواند از جمله وظایف تسهیل گران باشد.

منبع: “کارآفرینی ، یک جرعه از بینهایت”، سید علیرضا فیض بخش